Privacyverklaring NLPro trainingen

PRIVACYSTATEMENT EN COOKIEVERKLARING


NLPro-Groep


Algemeen

De websites https://nlpro-groep.com, https://nlpro-vitaal.com, https://nlpro-coaching.com, https://nlprofiling.nl, https://nlpro-training.com en https://nlpro-academie.com (hierna: “de Websites”) behoren toe aan Linda Commandeur en Jack Smit, tevens handelend onder de naam NLPro-Groep, hierna: “NLPro-Groep”. NLPro-Groep is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76501388. NLPro-Groep is gevestigd in Heerhugowaard aan Jan Duikerweg 12b, 1703 DH. NLPro-Groep is bereikbaar via het telefoonnummer 0722-035020 en via info@nlpro-groep.com. NLPro-Groep beschikt niet over een functionaris van gegevensbescherming en is hiertoe ook niet verplicht.

In dit Privacystatement is beschreven hoe NLPro-Groep de persoonsgegevens van jou als bezoeker / gebruiker van de Websites verwerkt en beschermt. Dit Privacystatement is van toepassing op de Websites, ongeacht de wijze waarop jij toegang hebt verkregen, en alle daaraan verbonden diensten.

NLPro-Groep verwerkt de persoonsgegevens van Gebruiker van de Websites met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). NLPro-Groep is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. NLPro-Groep garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van op jou als bezoeker / gebruiker van de Website(s). Dat betekent dat NLPro-Groep van zichzelf als ook van haar samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangt bij het bewaken van persoonsgegevens.


Gebruik persoonsgegevens

NLPro-Groep houdt algemene bezoekgegevens bij. Dit doet NLPro-Groep om het gebruik van de Websites zo goed mogelijk op jou als bezoeker / gebruiker van de Websites af te stemmen. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van jou als  bezoeker / gebruiker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de Websites. Tevens optimaliseert NLPro-Groep daarmee de werking van de Websites.

Als je van de mogelijkheid gebruik maakt om jouw gegevens achter te laten op het contactformulier op de Websites (waaronder begrepen het formulier voor de aanvraag van een offerte, de aanvraag voor het downloaden van een E-book en een reactieformulier bij een blogpost), zal NLPro-Groep deze gegevens verwerken met als enige doel het contact opnemen met jou. Op dat moment ontvangt NLPro-Groep met toestemming van jou, de navolgende gegevens van jou:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Eventueel: aanvullende (bijzondere) persoonsgegevens (NLPro-Groep verkrijgt aanvullende (bijzondere) persoonsgegevens van jou, indien je deze uit eigen beweging verstrekt in het veld ‘Wat wil je kwijt’ van het contactformulier op de Website).

Als je het contactformulier op de Websites invult, of een e-mailbericht stuurt aan NLPro-Groep, dan worden jouw gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van het e-mailbericht nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Als je een reactie achterlaat op het blog op de Website, ontvangt NLPro-Groep de navolgende gegevens van jou:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Eventueel: url website

Als je een reactie achterlaat op het blogformulier op de Website, dan worden jouw gegevens verwerkt zolang als de reactie zichtbaar blijft op het blog op de Website.

NLPro-Groep biedt een nieuwsbrief aan. Jouw persoonsgegevens (te weten jouw e-mailadres en naam) worden alleen nadat jij expliciet toestemming hebt gegeven toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

NLPro-Groep biedt een E-book aan. Als je van de mogelijkheid gebruik maakt om het E-book te downloaden ontvangt NLPro-Groep met toestemming van jou, de navolgende gegevens van jou:

 • E-mailadres
 • Eventueel: naam
 • Eventueel: telefoonnummer
 • Eventueel: aanvullende (bijzondere) persoonsgegevens (NLPro-Groep verkrijgt aanvullende (bijzondere) persoonsgegevens van jou, indien je deze uit eigen beweging verstrekt in het veld ‘Nog andere vragen?’ van het contactformulier op de Website).

Deze persoonsgegevens  worden verwerkt met als doel het aan jou toesturen van het E-book met daarop volgend eventueel aanvullende informatie en het vragen van feedback. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan nodig is.


NLPro-Groep kan aanvullende (bijzondere) persoonsgegevens verkrijgen van jou, als je vervolgens gebruik maakt van de dienstverlening van NLPro-Groep. Dit betreffen gegevens die jij uit eigen beweging aan NLPro-Groep verstrekt en gegevens waarover de NLPro-Groep de beschikking krijgt als gevolg van de dienstverlening. NLPro-Groep bewaart de gegevens van jou alsdan niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van de diensten van NLPro-Groep of zolang NLPro-Groep wettelijk daartoe verplicht is. Indien NLPro-Groep bij de uitvoering van deze dienstverlening kennis moet nemen van (bijzondere) persoonsgegevens, ben je er bij de verstrekking van deze gegevens aan NLPro-Groep zelf voor verantwoordelijk om (bijzondere) persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens die NLPro-Groep niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken en de gegevens op een veilige wijze aan NLPro-Groep over te dragen. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt. Dit geldt onverminderd de verplichting voor NLPro-Groep om aan haar verstrekte gegevens vertrouwelijk te behandelen en op passende wijze te beveiligen.


NLPro-Groep verzamelt verder geen persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 lid 1 AVG of bijzondere categorieën van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 9 AVG.


NLPro-Groep gaat discreet om met jouw persoonsgegevens en zal deze nooit zonder expliciete toestemming verstrekken aan derden voor (direct) marketingdoeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen). NLPro-Groep verkoopt of verhuurt de persoonsgegevens derhalve niet aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. NLPro-Groep kan jouw gegevens wel combineren met gegevens die zij van andere bedrijven verzamelt en deze gebruiken om haar diensten en functionaliteit te verbeteren en te personaliseren.

Automatisch gegenereerde informatie die NLPro-Groep verzamelt voor statistische doeleinden (in het kader van de werking van de Website) en de beveiliging en verbetering van de Websites zullen alleen aan derden worden verstrekt voor zover zij niet tot personen herleidbaar zijn.

NLPro-Groep kan jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken indien NLPro-Groep (een) derde(n) inschakelt voor de uitvoering van (delen van) haar diensten, indien zij daar op grond van wet- en regelgeving toe is verplicht, indien NLPro-Groep daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval NLPro-Groep dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Op de Websites zijn links opgenomen naar andere websites. NLPro-Groep is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijst NLPro-Groep je naar de betreffende websites.


Jouw rechten.

Iedereen heeft het recht om te informeren of zijn of haar persoonsgegevens door NLPro-Groep zijn verwerkt. Als blijkt dat jouw persoonsgegevens zijn verwerkt door NLPro-Groep, heb je het recht op inzage en een kopie van jouw persoonsgegevens. Indien het vervolgens door NLPro-Groep aan jou verstrekte overzicht onjuistheden bevat, doordat gegevens onjuist, actueel en/of niet (meer) van toepassing of onvolledig zijn, kun je NLPro-Groep schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Verzoeken hiertoe kun je kenbaar maken via een e-mailbericht aan info@nlpro-groep.com.

NLPro-Groep heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om de door haar verkregen persoonsgegevens optimaal te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatig gebruik zoals manipulatie en ongeautoriseerde toegang door onbevoegden.

Indien NLPro-Groep de gegevens laat verwerken door een verwerker, draagt zij zorg dat deze verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Indien NLPro-Groep de gegevens laat verwerken door een verwerker, draagt zij zorg dat deze verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de melding van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van de gegevens die door hem worden verwerkt. NLPro-Groep  ziet toe op de naleving van die maatregelen.


Cookies

Door gebruik te maken van de Websites en de Community kunnen cookies worden geplaatst; NLPro-Groep heeft toegang tot die cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die – tijdelijk of permanent – op de computer, tablet of telefoon worden opgeslagen en bij volgende bezoeken aan de Websites worden teruggestuurd naar de server.

NLPro-Groep gebruikt functionele en analytische cookies. Deze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. NLPro-Groep maakt ook gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van de Websites. Met behulp van deze cookies zorgt NLPro-Groep er onder meer voor, dat jij als bezoeker / gebruiker van de Websites bij een bezoek aan de Websites niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Via de Websites worden in dat kader onder andere cookies geplaatst van Google ten behoeve van Google Analytics. NLPro-Groep verwijst naar hetgeen hierna over is opgenomen in dit Privacybeleid.

Via de Website worden tevens advertentie- of targeting cookies geplaatst. Deze cookies worden geplaatst door NLPro-Groep en leveranciers namens NLPro-Groep. Met deze cookies vergroten wij de relevantie van het aanbod op de eigen website of op websites van derden op basis van anoniem surfgedrag op onze Website. Zo kunnen we bijvoorbeeld zorgen dat de advertenties die je ziet relevanter zijn voor jou. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Via de Website worden in dat kader onder andere cookies geplaatst van YouTube, Facebook en Google ten behoeve van Google Doubleclick. NLPro-Groep verwijst naar hetgeen hierna over is opgenomen in dit Privacybeleid.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.


Google Analytics en Google Doubleclick

NLPro-Groep maakt gebruik van Google Analytics en Google Doubleclick. Google plaatst permanente cookies op jouw computer, tablet of telefoon. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google mag informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in de browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze Website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


YouTube

NLPro-Groep maakt gebruik van YouTube om video’s af te spelen op de Website. YouTube plaatst een permanente cookie op jouw computer, tablet of telefoon. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door YouTube opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van YouTube voor meer informatie.

YouTube mag informatie aan derden verschaffen indien YouTube hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens YouTube verwerken. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in de browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze Website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door YouTube op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Facebook

NLPro-Groep maakt gebruik van de Facebook Pixel. De Facebook-pixel is een analysehulpmiddel waarmee de effectiviteit kan worden gemeten en inzicht kan worden verkregen in de acties die jij als bezoeker uitvoert op de Website. Facebook plaatst een permanente cookie op jouw computer, tablet of telefoon. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Facebook voor meer informatie.

Facebook mag informatie aan derden verschaffen indien Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Facebook verwerken. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in de browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze Website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Facebook op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Wijzigingen

NLPro-Groep behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in Privacy Statement en Cookie Verklaring. NLPro-Groep adviseert daarom regelmatig dit Privacy Statement en Cookie Verklaring te raadplegen voor een update.


Vragen?

Vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement en Cookie Verklaring kun je een e-mailbericht zenden  aan: info@nlpro-groep.com. Heeft u een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Meld je dan eerst bij NLPro-Groep. Mochten we er dan niet onderling binnen een redelijke termijn uitkomen dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).