Telefoon: 0722 035020

PRIVACYSTATEMENT EN COOKIEVERKLARING NLProfiling

Algemeen
De websites https://nlprofiling.nl en https://nlpro-training.com (hierna: “de Websites”) behoren toe aan Jack Smit, tevens handelend onder de naam NLProfiling, hierna: “NLProfiling”. NLProfiling is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67098673. NLProfiling is gevestigd in Heerhugowaard op de Galileistraat 67. NLProfiling is bereikbaar via het telefoonnummer 06-50247263 en via info@nlprofiling.nl. NLProfiling beschikt niet over een functionaris van gegevensbescherming en is hiertoe ook niet verplicht.

In dit Privacy Statement is beschreven hoe NLProfiling de persoonsgegevens van jou als bezoeker / gebruiker van de Websites verwerkt en beschermt. Dit Privacy Statement is van toepassing op de Websites, ongeacht de wijze waarop jij toegang hebt verkregen, en alle daaraan verbonden diensten.

NLProfiling verwerkt de persoonsgegevens van Gebruiker van de Websites met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). NLProfiling is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. NLProfiling garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van op jou als bezoeker / gebruiker van de Website(s). Dat betekent dat NLProfiling van zichzelf als ook van haar samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangt bij het bewaken van persoonsgegevens.

Gebruik persoonsgegevens
NLProfiling houdt algemene bezoekgegevens bij. Dit doet NLProfiling om het gebruik van de Websites zo goed mogelijk op jou als bezoeker / gebruiker van de Websites af te stemmen. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van jou als bezoeker / gebruiker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de Websites. Tevens optimaliseert NLProfiling daarmee de werking van de Websites.

Als je van de mogelijkheid gebruik maakt om jouw gegevens achter te laten op het contactformulier op de Websites (waaronder begrepen het formulier voor de aanvraag van een offerte en een reactieformulier bij een blogpost), zal NLProfiling deze gegevens verwerken met als enige doel het contact opnemen met jou. Op dat moment ontvangt NLProfiling met toestemming van jou, de navolgende gegevens van jou:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Eventueel: aanvullende (bijzondere) persoonsgegevens (NLProfiling verkrijgt aanvullende (bijzondere) persoonsgegevens van jou, indien je deze uit eigen beweging verstrekt in het veld ‘Wat wil je kwijt’ van het contactformulier op de Website).

Als je het contactformulier op de Websites invult, of een e-mailbericht stuurt aan NLProfiling, dan worden jouw gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van het e-mailbericht nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Als je een reactie achterlaat op het blog op de Website, ontvangt NL Profiling de navolgende gegevens van jou:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Eventueel: url website

Als je een reactie achterlaat op het blog op de Website, dan worden jouw gegevens verwerkt zolang als de reactie zichtbaar blijft op het blog op de Website.

NL Profiling biedt een nieuwsbrief aan. Jouw persoonsgegevens (te weten jouw e-mailadres en naam) worden alleen nadat jij expliciet toestemming hebt gegeven toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

NLProfiling biedt een E-book aan. Als je van de mogelijkheid gebruik maakt om het E-book te downloaden ontvangt NLProfiling met toestemming van jou, de navolgende gegevens van jou:

 • E-mailadres
 • Eventueel: naam
 • Eventueel: telefoonnummer
 • Eventueel: aanvullende (bijzondere) persoonsgegevens (NLProfiling verkrijgt aanvullende (bijzondere) persoonsgegevens van jou, indien je deze uit eigen beweging verstrekt in het veld ‘Nog andere vragen?’ van het contactformulier op de Website).
  Deze persoonsgegevens worden verwerkt met als enige doel het aan jou toesturen van het E-book. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan nodig is.

NLProfiling kan aanvullende (bijzondere) persoonsgegevens verkrijgen van jou, als je vervolgens gebruik maakt van de dienstverlening van NLProfiling. Dit betreffen gegevens die jij uit eigen beweging aan NLProfiling verstrekt en gegevens waarover de NLProfiling de beschikking krijgt als gevolg van de dienstverlening. NLProfiling bewaart de gegevens van jou alsdan niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van de diensten van NLProfiling of zolang NLProfiling wettelijk daartoe verplicht is. Indien NLProfiling bij de uitvoering van deze dienstverlening kennis moet nemen van (bijzondere) persoonsgegevens, ben je er bij de verstrekking van deze gegevens aan NLProfiling zelf voor verantwoordelijk om (bijzondere) persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens die NLProfiling niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken en de gegevens op een veilige wijze aan NLProfiling over te dragen. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt. Dit geldt onverminderd de verplichting voor NLProfiling om aan haar verstrekte gegevens vertrouwelijk te behandelen en op passende wijze te beveiligen.

NLProfiling verzamelt verder geen persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 lid 1 AVG of bijzondere categorieën van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 9 AVG.

NLProfiling gaat discreet om met jouw persoonsgegevens en zal deze nooit zonder expliciete toestemming verstrekken aan derden voor (direct) marketingdoeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen). NLProfiling verkoopt of verhuurt de persoonsgegevens derhalve niet aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. NLProfiling kan jouw gegevens wel combineren met gegevens die zij van andere bedrijven verzamelt en deze gebruiken om haar diensten en functionaliteit te verbeteren en te personaliseren.

Automatisch gegenereerde informatie die NLProfiling verzamelt voor statistische doeleinden (in het kader van de werking van de Website) en de beveiliging en verbetering van de Websites zullen alleen aan derden worden verstrekt voor zover zij niet tot personen herleidbaar zijn.

NLProfiling kan jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken indien NLProfiling (een) derde(n) inschakelt voor de uitvoering van (delen van) haar diensten, indien zij daar op grond van wet- en regelgeving toe is verplicht, indien NLProfiling daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval NLProfiling dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Op de Websites zijn links opgenomen naar andere websites. NLProfiling is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijst NLProfiling je naar de betreffende websites.

Jouw rechten
Iedereen heeft het recht om te informeren of zijn of haar persoonsgegevens door NLProfiling zijn verwerkt. Als blijkt dat jouw persoonsgegevens zijn verwerkt door NLProfiling, heb je het recht op inzage en een kopie van jouw persoonsgegevens. Indien het vervolgens door NLProfiling aan jou verstrekte overzicht onjuistheden bevat, doordat gegevens onjuist, actueel en/of niet (meer) van toepassing of onvolledig zijn, kun je NLProfiling schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Verzoeken hiertoe kun je kenbaar maken via een e-mailbericht aan info@nlprofiling.nl.

NLProfiling heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om de door haar verkregen persoonsgegevens optimaal te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatig gebruik zoals manipulatie en ongeautoriseerde toegang door onbevoegden.

Indien NLProfiling de gegevens laat verwerken door een verwerker, draagt zij zorg dat deze verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Indien NLProfiling de gegevens laat verwerken door een verwerker, draagt zij zorg dat deze verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de melding van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van de gegevens die door hem worden verwerkt. NLProfiling ziet toe op de naleving van die maatregelen.

Cookies
Door gebruik te maken van de Websites en de Community kunnen cookies worden geplaatst; NLProfiling heeft toegang tot die cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die – tijdelijk of permanent – op de computer, tablet of telefoon worden opgeslagen en bij volgende bezoeken aan de Websites worden teruggestuurd naar de server.

NLProfiling gebruikt functionele en analytische cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. NLProfiling maakt ook gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van de Website. Met behulp van deze cookies zorgt NLProfiling er onder meer voor, dat jij als bezoeker / gebruiker van de Website bij een bezoek aan de Website niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Via de Website worden in dat kader onder andere cookies geplaatst van Google ten behoeve van Google Analytics. NLProfiling verwijst naar hetgeen hierna over is opgenomen in dit Privacybeleid.

Via de Website worden tevens advertentie- of targetingcookies geplaatst. Deze cookies worden geplaatst door NLProfiling en leveranciers namens NLProfiling. Met deze cookies vergroten wij de relevantie van het aanbod op de eigen website of op websites van derden op basis van anoniem surfgedrag op onze Website. Zo kunnen we bijvoorbeeld zorgen dat de advertenties die je ziet relevanter zijn voor jou. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Via de Website worden in dat kader onder andere cookies geplaatst van YouTube, Facebook en Google ten behoeve van Google Doubleclick. NLProfiling verwijst naar hetgeen hierna over is opgenomen in dit Privacybeleid.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Google Analytics en Google Doubleclick
NLProfiling maakt gebruik van Google Analytics en Google Doubleclick. Google plaatst permanente cookies op jouw computer, tablet of telefoon. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google mag informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in de browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze Website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

YouTube
NLProfiling maakt gebruik van YouTube om video’s af te spelen op de Website. YouTube plaatst een permanente cookie op jouw computer, tablet of telefoon. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door YouTube opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van YouTube voor meer informatie.

YouTube mag informatie aan derden verschaffen indien YouTube hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens YouTube verwerken. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in de browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze Website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door YouTube op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Facebook
NLProfiling maakt gebruik van de Facebook Pixel. De Facebook-pixel is een analysehulpmiddel waarmee de effectiviteit kan worden gemeten en inzicht kan worden verkregen in de acties die jij als bezoeker uitvoert op de Website. Facebook plaatst een permanente cookie op jouw computer, tablet of telefoon. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Facebook voor meer informatie.

Facebook mag informatie aan derden verschaffen indien Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Facebook verwerken. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in de browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze Website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Facebook op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wijzigingen
NLProfiling behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in Privacy Statement en Cookie Verklaring. NLProfiling adviseert daarom regelmatig dit Privacy Statement en Cookie Verklaring te raadplegen voor een update.

Vragen?
Vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement en Cookie Verklaring kun je een e-mailbericht zenden aan: info@nlprofiling.nl. Heeft u een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Meld je dan eerst bij NLProfiling. Mochten we er dan niet onderling binnen een redelijke termijn uitkomen dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).